وقتی هدفون تو گوشمه و راه می‌رم، لحظه لحظه چیزایی که با چشم سر می‌بینم انگار یه فیلمه با یه موسیقی متن. به چشمِ دلم بال و پر می‌دم و انگار دنبال یه گمشده‌م، تیکه‌ای از یه خاطره که بلخره یه جایی از این کره خاکی گم و گور شده، …